Wat is Geestelijke Verzorging?

Geestelijke verzorging gaat over de zorg aan mensen met levensvragen. Dat zijn vragen over de zin en betekenis van het leven. Een geestelijk verzorger is een professional die begeleiding, hulp en advies geeft aan mensen met levensvragen. In gesprekken  helpt hij mensen om op een positieve manier om te gaan met die vragen. Zingeving is de kern van het menselijk bestaan. 
Geestelijke verzorging is geen psychotherapie en een geestelijk verzorger is geen therapeut. De geestelijk verzorger verleent hulp en begeleiding bij het zoeken naar (nieuwe) betekenis en zingeving bij, of na ingrijpende levensveranderingen.

Levensvragen komen meestal naar voren als het leven niet meer vanzelfsprekend is. Dit gebeurt soms zomaar, maar vaker door een bijzondere of belastende gebeurtenis zoals bijvoorbeeld dood, ziekte of beperking, verlies van zelfstandigheid en hulpbehoevendheid,  overgangsmomenten, verlies of trauma.

Levensvragen zijn vragen naar de zin en de bedoeling van het leven. Levensvragen stellen en beantwoorden, helpt om het leven te waarderen en betekenis te geven. Maar ook om  te leren omgaan met gebeurtenissen, zoals een naderend levenseinde. 

Omdat mensen onderling verschillen, zijn er vele vormen van “zorg voor de geest”, met al z’n vragen, twijfels en gevoelens. Voor de één ligt het accent op het gevoelsleven, waarbij bidden, genieten van de natuur, luisteren naar muziek, of creativiteit belangrijk zijn. Anderen leggen de nadruk op activiteiten, waarbij er bijvoorbeeld behoefte is aan mediteren, wandelen in de natuur, een kaars aansteken. Weer anderen beleven het meer intellectueel door studie of in dialoog. De vraag naar de betekenis en zin van het leven kan  worden benaderd vanuit een religie, maar ook vanuit andere levensbeschouwingen en overtuigingen. De eigen levensvisie van de cliënt is hierbij altijd leidend. 

sunset-3146686_1920

Het geestelijke leven van de mens wordt ook wel aangeduid met het woord ‘spiritualiteit’. Spiritualiteit is veelvoudig en heeft te maken met de levensbeschouwing van ieder mens, religieus of niet religieus. Het werkt door in de drie belangrijkste dimensies van het menselijk bestaan.  Spiritualiteit is dus multi-dimensioneel en kan de volgende zaken omvatten:
a) existentiële vragen rond identiteit, betekenis, lijden en dood, schuld en schaamte, verzoening en vergeving, vrijheid en verantwoordelijkheid, hoop en wanhoop en liefde en vreugde;
b) overwegingen en attitudes op basis van dat wat als waardevol wordt ervaren door iemand, zoals relaties met zichzelf, familie, vrienden, werk, natuur, kunst en cultuur, ethiek en het leven zelf;
c) religieuze overwegingen zoals geloof, overtuiging en praktijk en iemands relatie tot God of het ultieme.”.

Spiritualiteit is de vierde ‘dimensie’ 
van het menselijk zijn: het wezen.